My Bitcoin Address:

32NLM5RSBCdDd5dDjgZnPUetCGNgrsVUrY

My Ethereum Address:

0x9B2Bb934e7aF7BeB29406014538c7E8b7ba99bdc

My (fav) Cardano Address:

Ae2tdPwUPEYyogXve2APhx9XqHT6HkPqcwoYF7zfXM2Mk7nNnwvK6Rtg7Dt